Politica de confidentialitate


  1. Introducere

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Andreea Rainer – Cabinet de Avocat, cu sediul profesional in Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 10, bl. 5, sc. 6, et. 1, ap. 151, sector 3, Bucuresti, Romania, reprezentat prin avocat titular Andreea Rainer (“CI Andreea Rainer” sau „noi”), in calitate de operator de date cu caracter personal.

Aceasta politica de confidentialitate („Politica de confidentialitate”) are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si drepturile dumneavoastra in legatura cu aceste date, in contextul utilizarii paginii de internet www.andreearainerlaw.ro („Website-ul”). Totodata, Politica de confidentialitate stabileste modalitatea prin care puteti sa ne contactati daca aveti intrebari despre continutul acesteia sau daca doriti sa ne adresati sugestii/ plangeri in legatura cu felul in care prelucram datele dumneavoastra personale.

Ne angajam sa protejam si sa respectam confidentialitatea datelor dumneavoastra pe care ni le furnizati.

  2. Care sunt temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastra personale?

Prelucram datele dumneavoastra personale in conformitate cu legislatia aplicabila, precum Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protectia datelor” sau „GDPR”) si orice alte reglementari aplicabile la nivel european sau national adoptate in contextul GDPR si punem in aplicare masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor privitoare in mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

  3. Cand sunt prelucrate date dumneavoastra personale?

Politica de confidentialitate se aplica in urmatoarele situatii:

 • cand ne solicitati informatii sau cand va furnizam noi informatii;
 • cand completati un formular de contact de pe Website.
  4. Ce categorii de date cu caracter personal prelucram si in ce modalitate?

Colectam datele dumneavoastra in cazul in care ne furnizati dumneavoastra aceste date sau, dupa caz, din surse disponibile public (precum Registrul comertului, autoritatile fiscale etc.).

Nu este obligatoriu sa ne furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal. Totusi, in cazul in care nu ne furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal, nu vom putea sa prelucram si/sau, dupa caz, sa transferam acele date cu caracter personal a caror prelucrare este necesara in contextul solutionarii solicitarilor dumneavoastra.

Prelucram urmatoarele categorii de date constand in informatiile pe care ni le furnizati sau, dupa caz, din surse disponibile public (precum Registrul comertului, autoritatile fiscale etc.), precum: numele, prenumele, pozitia/ functia detinuta in cadrul clientului/ potentialului client entitate juridica in numele sau pentru care actionati, adresa de domiciliu, adresa de resedinta, adresa de facturare, sediul profesional, numarul de telefon, adresa de e-mail, datele privind calitatea dumneavoastra in procedurile judiciare si date necesare pentru sustinerea pozitiei dumneavoastra in procedurile judiciare, precum si orice alte date pe care ni le furnizati dumneavoastra.

  5. Care sunt temeiurile si scopurile prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in temeiul consimtamantului dumneavoastra, al necesitatii incheierii sau executarii contractului de asistenta juridica/ alt tip de contract, al necesitatii indeplinirii unei obligatii legale, in temeiul interesului nostru legitim de a initia sau desfasura relatiile contractuale cu clientii/ potentialii clienti entitati juridice, pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau pentru protectia unor interese vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice.

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • pentru a oferi serviciile noastre juridice
 • Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop se realizeaza in vederea furnizarii sau initierii furnizarii serviciilor juridice solicitate, in scopul executarii sau initierii contractului de asistenta juridica incheiat intre dumneavoastra si CI Andreea Rainer in formele permise de lege (contract de asistenta juridica tipizat/ scrisoare de angajament, incheiat in forma scrisa, semnat de ambele parti, inclusiv cu semnatura electronica). Refuzul furnizarii datelor va avea drept consecinta imposibilitatea initierii sau derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si CI Andreea Rainer.

  In vederea oferirii serviciilor noastre juridice, sunt relevante urmatoarele temeiuri:

  • necesitatea executarii contractului incheiat cu dumneavoastra, inclusiv necesitatea efectuarii unor demersuri in vederea incheierii unui contract in urma solicitarii dumneavoastra;
  • realizarea interesului dumneavoastra legitim de a beneficia de asistenta juridica si reprezentare avocatiala;
  • realizarea interesului public de prestare a serviciilor avocatiale si scopurilor legitime ale avocatului;
  • indeplinirea obligatiilor impuse de lege avocatului, precum verificarile realizate de catre avocat in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului, obligatiile fiscale legate de plata onorariului, obligatiile in materie financiar-contabila, indeplinirea obligatiei profesionale de tinere a evidentei contractelor incheiate de forma de exercitare a profesiei de avocat;
  • redactarea inscrisurilor in numele dumneavoastra, potrivit mandatului incredintat;
  • inaintarea catre instante si alte institutii, autoritati, organizatii si persoane fizice, din Romania si din alte state membre ale Uniunii Europene, in calitate de reprezentant conventional sau aparator, a cererilor si altor inscrisuri necesare executarii mandatului incredintat.
 • pentru executarea altor contracte decat cele de asistenta juridica
 • In calitate de colaborator sau furnizor de servicii persoana fizica vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal (respectiv, numele, prenumele, datele de identificare fiscala, pregatirea profesionala, experienta profesionala) in scopul executarii contractului incheiat cu dumneavoastra. De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si atunci cand ne solicitati sa facem anumite demersuri inainte de incheierea unui astfel de contract.

  Mentiunile de mai sus referitoare la executarea contractului de asistenta juridica se aplica in mod corespunzator si in cazul acestor contracte.

  sau

 • pentru a satisface anumite interese legitime ale CI Andreea Rainer, respectiv:
  • exercitarea si apararea drepturilor noastre;
  • evaluarea si imbunatatirea serviciilor noastre juridice, inclusiv prin efectuarea de sondaje pentru a masura nivelul de satisfactie al clientilor nostri.

Nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Uniunii Europene.

Nu utilizam datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profile. Nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra. Nu prelucram date in scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

  6. Care este durata de prelucrare si pastrare a datelor cu caracter personal?

Ca principiu, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat timp cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior, conform obligatiilor legale care revin in sarcina CI Andreea Rainer (spre exemplu, obligatia tinerii evidentelor profesionale avocatiale).

In cazul in care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate in temeiul consimtamantului dumneavoastra, prelucrarea va continua pana la retragerea consimtamantului, cu exceptia situatiei in care exista motive legitime care justifica prelucrarea in continuare de catre noi (inclusiv o obligatie legala in acest sens) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau daca ne sunt necesare in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.

In mod rezonabil, folosim mijloace de stocare si securitate a datelor actualizate pentru pastrarea datelor dumneavoastra in siguranta in forma electronica si fizica pentru a proteja informatiile dumneavoastra personale impotriva accesului neautorizat, a utilizarii necorespunzatoare sau impotriva divulgarii, modificarii neautorizate si a distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale.

Cu toate acestea, transmiterea informatiilor prin Internet nu este complet securizata. Desi luam in mod rezonabil masuri adecvate si proportionale pentru a gestiona riscurile prezentate, nu putem garanta securitatea informatiilor transmise catre serviciile noastre online.

  7. Cum si de ce am divulga datele dumneavoastra personale?

Respectam si asiguram in mod strict secretul profesional. Nu dezvaluim datele decat pentru realizarea intereselor dumneavoastra sau indeplinirea obligatiilor legale. Confidentialitatea este pentru noi nu doar o obligatie profesionala a avocatului, ci si o valoare esentiala.

Toti partenerii si furnizorii de servicii care au acces la informatii confidentiale (inclusiv date personale) sunt supusi obligatiilor de confidentialitate.

CI Andreea Rainer poate partaja datele dumneavoastra personale cu terte parti numai daca:

 • ati consimtit sa facem acest lucru (daca este cazul) sau entitatea juridica pe care o reprezentati legal sau conventional a obtinut consimtamantul dumneavoastra pentru noi de a face acest lucru (daca este cazul);
 • avem obligatii legale sau profesionale in acest sens;
 • este necesar scopul procedurilor judiciare efectuate sau in scopul de a exercita sau de a apara drepturile legale;
 • in scopul indeplinirii mandatului incredintat de catre dumneavoastra, precum divulgarea catre alti avocati, alti specialisti din domeniul juridic, consultanti si/sau experti din diverse domenii implicati in cauzele de care ne ocupam pentru dumneavoastra, catre terti indicati expres de dumneavoastra sau catre anumiti furnizori de servicii (spre exemplu, notari publici, furnizorii de servicii de traducere, de asigurare, servicii cloud, servicii IT si de mentenanta a sistemelor IT sau hosting).
  8. Care sunt drepturile dumneavoastra cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal?

Vom respecta drepturile dumneavoastra si vom actiona cu promptitudine si in conformitate cu dispozitiile legale referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastra personale. Aceste drepturi sunt, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre noi, conform celor descrise in prezenta Politica de confidentialitate;
 • dreptul de acces, care presupune dreptul de a solicita accesul la informatiile dumneavoastra personale si de a solicita anumite informatii in legatura cu prelucrarea lor;
 • dreptul de a solicita rectificarea, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre noi a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;
  • in cazul in care va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • in cazul in care va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.
 • dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, in masura in care:
  • contestati exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra ni le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
  • va opuneti prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale noastre prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.
 • dreptul la portabilitate, respectiv:
  • dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si
  • dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre noi catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.
 • dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazurilor in care noi putem demonstra ca avem motive legitime care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in masura in care considerati necesar.

Mentionam faptul ca interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa impiedice initierea sau executarea contractului incheiat intre dumneavoastra si CI Andreea Rainer. In acest caz avocatul este exonerat de raspundere. Va rugam sa ne aduceti la cunostinta solicitarile dumneavoastra, in orice modalitate care este asiguratoare cu privire la identitatea solicitantului si indreptatirea lui. Va vom raspunde neintarziat.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de e-mail: andreea.rainer@gmail.com.

  9. Actualizari Politica de confidentialitate

Revizuim periodic Politica de confidentialitate si datele colectate, analizand in ce masura pastrarea lor este necesara scopurilor mentionate, intereselor dumneavoastra legitime sau indeplinirii obligatiilor legale de catre CI Andreea Rainer. Va rugam sa consultati Politica de confidentialitate de pe Website pentru a va informa cu privire la aspectele tinand de prelucrarea datelor dumneavoastra personale. Ori de cate ori Politica de confidentialitate va fi actualizata, aceasta va fi publicata pe Website si va fi afisata data actualizarii.

Politica de confidentialitate a fost redactata bilingv, in limba romana si in limba engleza, iar in caz de neconcordanta intre cele doua versiuni, versiunea in limba romana va prevala.


Actualizat la data de 01.06.2020

Copyright © Andreea Rainer - Cabinet de Avocat. Toate drepturile rezervate. || Termeni si conditii || Politica de confidentialitate